Hoge schijf 21A, 5151RC Drunen

Algemene voorwaarden

Vrolijk & Dapper is gelegen aan de Hoge Schijf te Drunen.
Vrolijk & Dapper is ingeschreven onder volgend ondernemingsnummer: 75055791

Artikel 1: Algemene toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door vrolijk & dapper en de opdrachtgevers voor het geven van advies, coaching sessies, workshops of andere activiteiten die bijdragen aan een positieve verandering binnen het gezin.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer deze afwijkingen schriftelijk aan de opdrachtgever zijn overhandigd en ondertekend door vrolijk & dapper en opdrachtgever.

Artikel 2: Trajectvoorstellen en overeenkomsten

 • Alle trajectvoorstellen gemaakt door vrolijk & dapper zijn vrijblijvend en zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 • Prijzen in trajectvoorstellen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
 • Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan vrolijk & dapper een schriftelijk ondertekende overeenkomst overhandigd via mail.

Artikel 3: Rechten en plichten

 • Bij elke overeenkomst tussen vrolijk & dapper en opdrachtgever verplicht vrolijk & dapper, de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de hoogste normen van het vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van vrolijk & dapper kan verwachten op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.
 • Bij elke overeenkomst tussen vrolijk & dapper en opdrachtgever is er een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Vrolijk & dapper zal zich maximaal inspannen om een bevredigend resultaat te bekomen voor alle betrokken partijen.

Artikel 4: Betalingen

 • Alle betalingen dienen tijdig, zoals vermeld op de factuur, te zijn voldaan. Vrolijk & dapper hanteert een betalingstermijn van 8 dagen. Bij niet tijdig betalen zonder communicatie over de vertraging wordt een herinnering per mail verstuurd op de dag na de vervaldatum. Bij een tweede herinnering worden er vertragingskosten van 75€ in rekening gebracht. Bij herhaling van niet tijdig betalen bij termijnbetalingen wordt het totaalbedrag in zijn geheel gevorderd.
 • Betalen in termijnen is mogelijk. Dit wordt voor de overeenkomst besproken en overeengekomen.
 • Het gehele bedrag dient voor de afronding van het coaching traject te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is bevestigd door vrolijk & dapper en de opdrachtgever.

Artikel 5: annulering

 • Het tijdig verzetten van een afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur ben ik genoodzaakt om 50 % van de gereserveerde tijd (tarief sessie) in rekening te brengen.
 • Indien de opdrachtgever door voorziene omstandigheden hem betreffende, niet in staat is om het volledig coachingstraject te volgen, is dat voor rekening van de deelnemer.
 • Bij onvoorziene omstandigheden, ziekte, overmacht, waardoor de opdrachtgever niet meer in staat is het coachingstraject te starten of af te ronden, wordt de overeenkomst als beëindigd beschouwd en heeft de opdrachtgever recht op teruggave van het gestorte bedrag met ingang van de datum waarop dit feit aan vrolijk & dapper bekend is gemaakt.
 • Annulering wordt door vrolijk & dapper en de opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

Artikel 6: Auteursrecht

 • Van het door vrolijk & dapper ontwikkelde materiaal blijven alle rechten aan vrolijk & dapper  voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van de website vrolijk & dapper, logo worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk ,eigen website, fotokopie of anderszins.

Artikel 7: Privacy

 • Vrolijk & dapper respecteert de privacy van de opdrachtgever en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (naam en woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de deelnemer verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie, mondeling en schriftelijk, wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 8: Overige rechten en plichten

 • Wijziging van de algemene voorwaarden: Vrolijk & dapper is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden, zoals ze luiden op het moment van ontvangst door de deelnemer blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen Op latere overeenkomsten zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.